logo
 
Výmena karty

Výmena karty

Ako postupovať:

 1. Pri zmene osobných údajov v Kvalifikačnej karte vodiča,
 2. Pri strate, krádeži alebo poškodení Kvalifikačnej karty vodiča,
 3. Pred koncom platnosti Kvalifikačnej karty vodiča,

1. Zmena osobných údajov v Kvalifikačnej karte vodiča

Ak u vodiča dôjde k zmene niektorého osobného údaja uvedeného na kvalifikačnej karte vodiča (meno, priezvisko), táto karta sa stáva neplatnou. Vodič je v takomto prípade povinný požiadať o vydanie novej kvalifikačnej karty.

Ak dôjde k zmene čísla vodičského preukazu, tento stav sa nepovažuje za zmenu osobných údajov a nie je potrebné žiadať o vydanie novej kvalifikačnej karty.

pdf Žiadosť o vydanie KKV (631 kB)

Vodič postupuje nasledovne:

 • žiadosť o vydanie karty si vytlačí, prípadne vyzdvihne na Okresnom úrade v sídle kraja;
 • vyplní „Žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča“;
 • v žiadosti zaškrtne možnosť „Výmena z dôvodu zmeny osobných údajov
 • priloží kolok v predpísanej hodnote50,- €;
 • priloží svoju farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm;
 • podpíše žiadosť;
 • žiadosť odovzdá na príslušnom Okresnom úrade v sídle kraja;
 • zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja vykoná kontrolu údajov uvedených v žiadosti porovnaním s úradnými dokladmi vodiča (občianskym a vodičským preukazom);
 • V prípade, že nie sú zistené nedostatky, Oú mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečí vydanie rovnopisu Kvalifikačnej karty vodiča.

Vydaný rovnopis karty je vodičovi doručený spôsobom dohodnutým so zodpovedným zamestnancom Oú. Možnosti doručenia sú:

 • OSOBNE – na príslušnom Oú oproti podpisu,
 • POŠTOU – zaslané doporučene do vlastných rúk.

Platnosť kvalifikačnej karty vodiča ostáva rovnaká ako v predchádzajúcej karte! Platnosť je možné zmeniť len po absolvovaní predpísaného kurzu.

Upozornenie: V prípade zmeny osobných údajov strácajú platnosť aj vydané Osvedčenia!!!

Pri vybavovaní nových Osvedčení postupujte podľa pokynom zodpovedného zamestnanca príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

2. Strata, krádež alebo poškodenie Kvalifikačnej karty vodiča

Ak u vodiča dôjde k strate, krádeži alebo výraznému poškodeniu kvalifikačnej karty vodiča, jeho povinnosťou je požiadať o vydanie rovnopisu kvalifikačnej karty.

pdf Žiadosť o vydanie KKV (631 kB)

Vodič postupuje nasledovne:

 • žiadosť o vydanie rovnopisu karty si vytlačí, prípadne vyzdvihne na Okresnom úrade v sídle kraja;
 • vyplní „Žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča“;
 • priloží kolok v predpísanej hodnote50,- €;
 • priloží svoju farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm;
 • podpíše žiadosť;
 • žiadosť odovzdá na príslušnom Okresnom úrade v sídle kraja;
 • zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja vykoná kontrolu údajov uvedených v žiadosti porovnaním s úradnými dokladmi vodiča (občianskym a vodičským preukazom);
 • V prípade, že nie sú zistené nedostatky, Oú mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečí vydanie rovnopisu Kvalifikačnej karty vodiča.

Vydaný rovnopis karty je vodičovi doručený spôsobom dohodnutým so zodpovedným zamestnancom Oú. Možnosti doručenia sú:

 • OSOBNE – na príslušnom Oú oproti podpisu,
 • POŠTOU – zaslané doporučene do vlastných rúk.

Platnosť rovnopisu kvalifikačnej karty vodiča ostáva rovnaká ako v predchádzajúcej karte! Platnosť je možné zmeniť len po absolvovaní predpísaného kurzu.

Pri vybavovaní náhradných rovnopisov Osvedčení postupujte podľa pokynom zodpovedného zamestnanca príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

3. Končiaca platnosť Kvalifikačnej karty vodiča

Vodič je povinný v dostatočnom predstihu pred koncom platnosti svojej kvalifikačnej karty vodiča absolvovať pravidelný výcvik pre daný druh dopravy. Po absolvovaní pravidelného výcviku je postup na vydanie novej kvalifikačnej karty vodiča uvedený v sekcii „Ako získať KKV“.