logo
 

Ochrana osobných údajov v IS ADR

V zmysle § 10 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) si dovoľujeme touto cestou oznámiť zákonom stanovené skutočnosti súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov (ďalej aj "OÚ") v informačnom systéme ADR (ďalej len "IS ADR").

Osobné údaje, ktoré poskytujete, budú spracovávané v IS ADR prevádzkovateľom, ktorým je: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O. BOX. 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 (ďalej len "ministerstvo").

Vybrané činnosti, pri ktorých dochádza aj k spracúvaniu vašich osobných údajov, vykonáva ministerstvo v spolupráci s nasledovnými spoločnosťami:

  • TEMPEST, a. s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 326 650
  • ČESMAD Slovakia SK s.r.o., Levická 1, 826 04 Bratislava, IČO: 47 243 406
  • ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 82108  Bratislava, IČO: 35 931 540
  • CMS Trend, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01   Bratislava, IČO: 35 847 387
  • DEKRA, Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, IČO: 36 358 771

ktoré v týchto prípadoch vystupujú ako sprostredkovatelia.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie absolvovania odbornej prípravy  a skúšok ADR a následného vydania príslušného ADR osvedčenia o školení vodiča.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu údajov uvedených na dokumentoch:

  • Žiadosť o vydanie osvedčenia ADR o školení vodiča,
  • Zoznam žiadateľov o školení vodičov ADR.

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytujete dobrovoľne, pričom právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a ustanovenia viacerých právnych predpisov, ktoré stanovujú vašu povinnosť poskytnúť určité údaje.

Sú to najmä:

  • dohoda č. 64/1987 Zb. Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR),
  • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.

Ministerstvo Vaše osobné údaje nezverejňuje a nie sú ani predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín.

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 20 a nasledujúce zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.