logo
 
Ochrana osobných údajov >> Slovník pojmov

Slovník k téme ochrana osobných údajov

Automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov sú informačné a komunikačné technológie, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v elektronickej podobe.

Cezhraničný tok osobných údajov je prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky, subjektom so sídlom, alebo s trvalým pobytom v cudzine, alebo ich výmena s týmito subjektmi.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, o ktorej sú v IS KKV spracúvané osobné údaje. Dotknutými osobami sú inštruktori a lektori zabezpečujúci vykonávanie kurzov základného a pravidelného výcviku vodičov a žiadatelia (vodiči) o vydanie:

  • Osvedčenia o základnej kvalifikácii vodiča,
  • Osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča,
  • Kvalifikačnej karty vodiča.

Informačný systém Kvalifikačné karty vodiča (ďalej len „IS KKV“) je informačným systémom v zmysle zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v ktorom sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb za účelom zabezpečenia absolvovania základného a pravidelného výcviku vodiča a následného vydania príslušných osvedčení a kvalifikačných kariet vodičom v súlade s požiadavkami zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku vodičov v znení neskorších predpisov.

Neautomatizované prostriedky spracúvania osobných údajov sú prostriedky, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ a sprostredkovatelia IS KKV spracúvajú osobné údaje v IS KKV.

Osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov (ďalej len „osoba poverená výkonom dohľadu“) je osoba poverená prevádzkovateľom na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v IS KKV. Touto osobou je poverený zamestnanec Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Osobný údaj je údaj týkajúci sa fyzickej osoby a znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, t.j. ide o údaj alebo skupinu údajov, na základe ktorých je možné jednoznačne identifikovať danú osobu.

Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá je oprávnená spracúvať osobné údaje v IS KKV na základe pokynu prevádzkovateľa, sprostredkovateľa alebo ďalšieho sprostredkovateľa.

Prevádzkovateľ je subjekt na území Slovenskej republiky, v mene ktorého sa spracúvajú osobné údaje o dotknutých osobách. Prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v IS KKV.

Spracúvanie osobných údajov je vykonávanie akýchkoľvek operácií s osobnými údajmi dotknutých osôb (napr. získavanie, vyhľadávanie, využívanie, likvidácia, a pod.).

Sprostredkovateľ je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci, alebo iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

ZOOÚ je zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.